அரசு நிறுவனங்கள் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் சுரங்க பணி செய்ததால் கேரளாவில் கிராமங்கள் கடும் பாதிப்பு

Villages vanish in this coastal district of Kerala as they succumb to sand mining

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.