இந்தியாவில் மட்டுமல்ல ஜமாய்க்காவிலும் கடலரிப்பு

ஜமாய்காவின் பிரபலமான கடற்கரையில் கடலரிப்பு, 30 ஆண்டுகளுக்குள் முற்றிலும் அழிந்துவிடும் என தகவல்

 

Pic

Source :

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.