இனி வரும் காலங்களில் இதுவும் இல்லாமல் போகும். ஆதலால் மரம் நடுவோம்.