உலகம் முழுவதும் குறைந்து வரும் விவசாயம். ஒரு பகீர் ரிப்போர்ட்

உலகம் முழுவதும் 570 மில்லியன் விவசாய பண்ணைகள் உள்ளன. இவற்றில் 500 மில்லியன் விவசாய பண்ணைகள் குடும்ப உறுப்பினர்களாளேயே பராமரிக்கப்பட்டு அவர்களாலேயே பணி செய்யப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள மொத்த உணவு உற்பத்தியில் 80 சதவீதம் இவ்வாறு குடும்ப உணவு உற்பத்தி பண்ணைகளில் கூட்டு முயற்சியால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச பொது சபை 2014-ம் ஆண்டை சர்வதேச குடும்ப விவசாய ஆண்டு (International Year of family forming – IYFF) என அறிவிக்கை செய்து கூட்டு குடும்ப விவசாயத்தில் வருவாயை பெருக்கவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் தேசிய ஆலோசனை பட்டியலில் இதனை சேர்த்தது.

 

pic

கூட்டு குடும்ப விவசாய பண்ணை சம்பந்தமாக மண்டல அளவில் ஆறு கலந்துரையாடல்கள் ஆசியா, ஐரோப்பா, லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகள், கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா மற்றும் சப்செகரான் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டன. அவை கூட்டு குடும்ப விவசாய பண்ணை நடத்துவதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை விரிவாக அலசின. இவை ஐநா சபையின் விவசாய பிரிவு மற்றும் உணவு பிரிவு ஐ.நா. சபையின் உணவு மற்றும் விவசாய பிரிவு சமீபத்தில் ஒரு செய்தியாக வெளியிட்டுள்ளது. உலகம் முழுவதும் விவசாய பணியில் ஈடுபடும் குடும்பத்தினரின் பட்டியல் அவர்களது வருமான நிலை ஆகியவை இணைப்பு -1 கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.
இணைப்பு 1

Country/  Territory Census Year Total Number of

Holdings

Source Region/ country group Income group
167 country total   569,599,680      
Afgha ni s ta n 2002 3,044,670 1 South As i a Low-i ncome
Al ba ni a 2012 324,013 2 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Al geri a 2001 1,023,799 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Ameri ca n Sa moa 2003 7,094 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
Andorra .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Angol a 1970 1,067,230 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Anti gua * 1980 4,654 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Argenti na 2008 276,581 4 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Armeni a .. ..   Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Aus tra l i a 2001 140,516 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Aus tri a 1999-2000 199,470 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Azerba i j a n 2004-2005 1,287,385 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Ba ha ma s 1994 1,760 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ba hra i n 1980 806 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ba ngl a des h 2008 15,183,183 5 South As i a Low-i ncome
Ba rba dos 1989 17,178 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Bel a rus .. ..   Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Bel gi um 2010 42,854 6 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Bel i ze 1980 11,011 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Beni n 1990 408,020 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Bhuta n 2009 61,578 7 South As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Bol i vi a (Pl uri na ti ona l Sta te of) .. ..   La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Bos ni a a nd Herzegovi na .. ..   Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Bots wa na 2004 51,264 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Bra zi l 2006 5,175,489 8 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Brunei  Da rus s a l a m 1960 6,306 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Bul ga ri a 2010 370,490 9 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Burki na Fa s o 1993 886,638 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Burundi .. ..   Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ca bo Verde 2004 44,506 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Ca mbodi a .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Low-i ncome
Ca meroon 1970 925,895 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Ca na da 2001 246,923 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Centra l Afri ca n Republ i c 1980 303,901 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Cha d 1970 366,475 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Chi l e 2007 301,254 10 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Chi na 2006 200,555,000 11 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
Col ombi a 2001 2,021,895 1 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Comoros 2004 52,464 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Congo 1980 143,235 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Cook I s l a nds 2000 1,721 1 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Cos ta Ri ca 1970 81,562 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Côte d’I voi re 2001 1,117,667 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Croa ti a 2003 449,896 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Cuba .. ..   La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Cyprus 2010 38,859 12 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Czech Republ i c 2010 22,864 13 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Democra ti c Peopl e’s Republ i c of Korea .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Low-i ncome
Democra ti c Republ i c of the Congo 1990 4,479,600 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Denma rk 1999-2000 57,830 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Dj i bouti 1995 1,135 3 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Domi ni ca 1995 9,026 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Domi ni ca n Republ i c 1970 304,820 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Ecua dor 1999-2000 842,882 1 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Egypt 1999-2000 4,541,884 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
El Sa l va dor 2008 397,433 14 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Equa tori a l Gui nea .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Eri trea .. ..   Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Es toni a 2001 83,808 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ethi opi a 2001-2002 10,758,597 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Fi j i 2009 65,033 15 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Fi nl a nd 2010 63,874 16 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Fra nce 1999-2000 663,810 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
French Gui a na 2010 5,983 17 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Ga bon 1970 71,074 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Ga mbi a 2001-2002 69,140 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Georgi a 2003-2004 729,542 1 Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Germa ny 1999-2000 471,960 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Country/ Territory Census Year Total Number of

Holdings

Source Region/ country group Income group
Gha na 1980 1,849,800 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Greece 1999-2000 817,060 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Greenl a nd .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Grena da 1995 18,277 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Gua del oupe 2010 7,852 18 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Gua m 2007 104 19 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Gua tema l a 2003 830,684 1 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Gui nea 2000-2001 840,454 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Gui nea -Bi s s a u 1988 84,221 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Guya na .. ..   La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Ha i ti 2008 1,018,951 20 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Low-i ncome
Hondura s 1993 325,750 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Hunga ry 2000 966,916 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
I cel a nd .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
I ndi a 2011 137,757,000 21 South As i a Lower-mi ddl e-i ncome
I ndones i a 2003 24,868,675 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
I ra n (I s l a mi c Republ i c of) 2003 4,332,423 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
I ra q 1970 591,178 3 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
I rel a nd 2000 141,530 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
I s ra el .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
I ta l y 2000 2,590,674 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ja ma i ca 2007 228,683 22 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Ja pa n 2000 3,120,215 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Jorda n 2007 80,152 23 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Ka za khs ta n .. ..   Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Kenya 1980 2,750,013 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ki ri ba ti .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Kuwa i t .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Kyrgyzs ta n 2002 1,130,855 1 Europe a nd Centra l As i a Low-i ncome
La o Peopl e’s Democra ti c Republ i c 2010-2011 783,000 24 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
La tvi a 2001 180,263 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Leba non 1998 194,829 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Les otho 1999-2000 337,795 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Li beri a 1970 121,745 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Li bya 1987 175,528 3 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Li thua ni a 2003 610,543 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Luxembourg 1999-2000 2,810 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ma da ga s ca r 2004-2005 2,428,492 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ma l a wi 2006-2007 2,665,565 25 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ma l a ys i a 2005 526,265 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
Ma l di ves .. ..   South As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Ma l i 2004-2005 805,194 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ma l ta 2010 12,529 26 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ma rs ha l l I s l a nds .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Ma rti ni que 2010 3307 27 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Ma uri ta ni a 1980 99,644 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ma uri ti us .. ..   Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Mexi co 2007 5,548,845 28 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Mi crones i a (Federa ted Sta tes of) .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Mona co .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Mongol i a 2000 250,000 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Montenegro 2010 48,824 29 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Morocco 1996 1,496,349 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Moza mbi que 1999-2000 3,064,715 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Mya nma r 2010 5,426,083 30 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Low-i ncome
Na mi bi a 1996-1997 102,357 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Na uru .. ..   uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Nepa l 2002 3,364,139 1 South As i a Low-i ncome
Netherl a nds 1999-2000 101,550 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
New Ca l edoni a 2002 5,574 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
New Zea l a nd 2002 70,000 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Ni ca ra gua 2011 268,527 31 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Ni ger 1980 669,332 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ni geri a 1960 308,000 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Ni ue 2009 429 32 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Northern Ma ri a na I s l a nds 2007 256 33 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Norwa y 1999 70,740 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Oma n .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Pa ki s ta n 2000 6,620,224 1 South As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Pa l a u 1990 300 3 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
Pa na ma 2011 248,560 34 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Pa pua New Gui nea .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Pa ra gua y 2008 289,649 35 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Lower-mi ddl e-i ncome
Peru 2012 2,292,772 36 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Phi l i ppi nes 2002 4,822,739 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Pol a nd 2002 2,933,000 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Portuga l 1999 415,969 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Puerto Ri co 2002 17,659 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Qa ta r 2000-2001 3,553 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Republ i c of Korea 2000 3,269,527 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Republ i c of Mol dova 2011 902,463 37 Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Réuni on 2010 7,623 38 uncl a s s i fi ed uncl a s s i fi ed
Roma ni a 2002 4,484,893 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Rus s i a n Federa ti on 2006 23,224,000 39 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Rwa nda 2007-2008 1,674,687 40 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Sa i nt Ki tts a nd Nevi s 2000 3,066 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sa i nt Luci a 2007 9,149 41 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Sa i nt Vi ncent a nd the Grena di nes 2000 7,380 1 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Sa moa 2009 15,793 42 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Sa n Ma ri no .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sa o Tome a nd Pri nci pe 1990 13,882 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Sa udi Ara bi a 1999 242,267 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Senega l 1998-1999 437,037 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Serbi a 2002 779,000 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Seychel l es 2002 4,685 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Si erra Leone 1980 223,265 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Si nga pore 1970 15,741 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sl ova ki a 2001 71,000 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sl oveni a 2010 74,646 43 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sol omon I s l a nds .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Soma l i a .. ..   Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
South Afri ca 2000 1,093,000 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Spa i n 1999 1,764,456 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Sri La nka 2002 3,264,678 1 South As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Suda n (former) .. ..   Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Suri na me 1980 22,103 3 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Swa zi l a nd 1990 73,745 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Sweden 1999-2000 81,410 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Swi tzerl a nd 1990 108,296 3 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Syri a n Ara b Republ i c 1980 485,691 3 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Ta j i ki s ta n .. ..   Europe a nd Centra l As i a Low-i ncome
Tha i l a nd 2003 5,792,519 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
The former Yugos l a v Republ i c of Ma cedoni a 2007 192,675 44 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Ti mor-Les te .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Togo 1996 429,534 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Tonga 2001 10,941 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Tri ni da d a nd Toba go 2004 19,111 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Tuni s i a 2004 515,850 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Upper-mi ddl e-i ncome
Turkey 2001 3,076,649 1 Europe a nd Centra l As i a Upper-mi ddl e-i ncome
Turkmeni s ta n .. ..   Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Tuva l u .. ..   Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Upper-mi ddl e-i ncome
Uga nda 2002 3,833,485 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Ukra i ne .. ..   Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Uni ted Ara b Emi ra tes .. ..   Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Uni ted Ki ngdom 1999-2000 233,250 1 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Uni ted Republ i c of Ta nza ni a 2002-2003 4,901,837 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome
Uni ted Sta tes of Ameri ca 2007 2,204,792 45 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Urugua y 2011 44,890 46 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Uzbeki s ta n .. ..   Europe a nd Centra l As i a Lower-mi ddl e-i ncome
Va nua tu 1993 22,000 47 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Venezuel a (Bol i va ri a n Republ i c of) 2007-2008 424,256 48 La ti n Ameri ca a nd the Ca ri bbea n Upper-mi ddl e-i ncome
Vi et Na m 2001 10,689,753 1 Ea s t As i a a nd the Pa ci fi c Lower-mi ddl e-i ncome
Vi rgi n I s l a nds , Uni ted Sta tes 2007 219 49 Hi gh-i ncome country Hi gh-i ncome
Yemen 2002 1,488,406 1 Mi ddl e Ea s t a nd North Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Za mbi a 2000 1,305,783 1 Sub-Sa ha ra n Afri ca Lower-mi ddl e-i ncome
Zi mba bwe 1960 437,589 3 Sub-Sa ha ra n Afri ca Low-i ncome

விவசாய உற்பத்தியை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் 100-க்கு 99 சதவீதத்தினர் தனியாகவே விவசாய நிலங்களை வைத்து அபிவிருத்தி செய்து வருகிறார்கள்.

என்னை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் கூட்டுறவு திட்டம் முழு தோல்வி அடைவதற்கு காரணம் முழுவதும் அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் சென்று அரசு கொடுக்கும் மானியங்கள் தான். அரசு கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு மானியம் கொடுக்காமல் அதை விவசாய கருவிகளாக ஏர் உழும் கருவி, அறுவடை கருவி போன்றவற்றில் முதலீடு செய்து அவற்றை பராமரிக்கும் மற்றும் உபயோகிக்கும் செலவை மட்டும் விவசாயிகளிடம் இருந்து வசூலித்தால் ஏராளமான பணம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் பெயரில் வீணடிக்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டு அது விவசாயிகளுக்கு பயன்படும் முறையில் இருக்கும். அதே போல் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருளை உற்பத்தி செய்யும் இடத்தில் இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குள்ளாகவே கொள்முதல் செய்வதற்கு அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அப்படியாயின் அருவடை செய்யும் பொருட்கள் தேவைப்பட்டால் உடனடியாக மாட்டு வண்டியிலோ டிராக்டரிலோ கொண்டு வந்து சந்தை படுத்தப் பட்டு இடைத்தரகர்களின் சுரண்டலில் இருந்து பாதுகாக்கப் படுவார்கள்.
கொள்முதல் செய்யும் பொருளுக்கு அந்த இடத்திலேயே பணம் கொடுப்பது தான் விவசாயிகளின் முக்கியமான தேவையாக இருக்கும். இதர நாடுகளில் இவ்வாறு தனிநபர் விவசாயம் குறைவாகவும் கூட்டு விவசாயம் கூடுதலாகவும் உள்ளது. நாடுவாரியாக அவற்றின் பட்டியல் இணைப்பு 2-ல் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

இணைப்பு 2

 

 

Countries by region

 

 

Census Year

Share of
holdings owned by an individual/ household farmland owned by an individual/ household
    (%) (%)
Al ba ni a 1998 100 24
Bel gi um 1999-2000 96  
Bra zi l 1996 97 83
Ca pe Verde 2004 100  
Chi l e 1997 97 62
Chi na 1997 100  
Comoros 2004 95  
Cyprus 2003 99 74
Czech Republ i c 2000 95 17
Denma rk 1999-2000 99  
Ecua dor 1999-2000 99 86
Egypt 1999-2000 100 94
Es toni a 2001 98 76
Fra nce 1999-2000 81  
Georgi a 2003-2004 100 85
Germa ny 1999-2000 93  
Greece 1999-2000 100  
Gua tema l a 2003 98 86
Indi a 2000-2001 100 99
Ira n, Is l a mi c Republ i c of 2003 99  
Irel a nd 2000 100  
Ita l y 2000 98 69
Jorda n 1997 100 87
Kyrgyzs ta n 2002 99  
La tvi a 2001 95 1
Leba non 1998   85
Les otho 1999-2000 86  
Luxembourg 1999-2000 98  
Morocco 1996   76
Mya nma r 2003 100  
Nepa l 2002 100  
Netherl a nds 1999-2000 94  
New Ca l edoni a 2002   66
Ni ca ra gua 2001 99  
Northern Ma ri a na Is l a nds 2002 89  
Norwa y 1999 99  
Phi l i ppi nes 2002 99 96
Portuga l 1999 98 59
Qa ta r 2000-2001 99  
Roma ni a 2002 99 54
Sa i nt Ki tts a nd Nevi s 2000 96 23
Sa i nt Vi ncent a nd the Grena di nes 2000 100  
Sa moa 1999 100 100
Sa udi Ara bi a 1999 100 91
Sl ova ki a 2001 97  
Spa i n 1999 96 54
Sweden 1999-2000 93  
Tha i l a nd 2003 100  
Tonga 2001 94 99
Tri ni da d a nd Toba go 2004 100 60
Tuni s i a 2004 100 93
Uni ted Ki ngdom 1999-2000 88  
Uni ted Sta tes of Ameri ca 2002 90 66
Urugua y 2000 86 62
Venezuel a , Bol i va ri a n Republ i c of 1996-1997 98 89
Yemen 2002   88
Source: (FAO, 2013a )

ஐநா சபையின் உணவு மற்றும் விவசாய பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையை பார்க்கும் போது உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் ஏராளமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் முழுநேரமாகவோ பகுதி நேரமாகவோ விவசாய பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவது தெரிய வருகிறது. நாடுவாரியாக இவ்வாறு ஈடுபடுத்தப்படும் பணியாளர்களின் பட்டியல் இணைப்பு 3-ல் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

இணைப்பு 3

 

Countries

 

Census year

Average number of household  members engaged in agriculture  per holding (1) Share of household members engaged in agriculture (Percentage) Average number of hired permanent  workers per agricultural  holding Average ratio of household members to hired permanent workers in agriculture
Al geri a 2001 3.3 48.5 0.1 30.9
Aus tri a 1999-2000 2.5   0.1 26.1
Azerba i j a n 2004-2005 2.0 53.3    
Bel gi um 1999-2000 1.5   0.2 7.8
Bots wa na 2004     0.3  
Bra zi l 1996 2.8 58.7 0.9 3.1
Ca na da 2001     0.4  
Ca pe Verde 2004     0.0  
Chi l e 1997     1.6  
Chi na 1997 2.7 64.9 0.0  
Comoros 2004 1.5 23.5 0.1 22.3
Denma rk 1999-2000     0.3  
Ecua dor 1999-2000     0.3  
Egypt 1999-2000     0.0  
Es toni a 2001     0.2  
Fi nl a nd 1999-2000 2.0   0.2 8.5
Fra nce 1999-2000 1.3   0.7 1.9
French Gui a na 2000 1.8 46.8 0.1 21.2
Germa ny 1999-2000 2.0   0.4 4.8
Greece 1999-2000 1.7   0.0  
Gua del oupe 2000     0.4  
Gua m 2002 0.9   0.6 1.4
Gui nea 2000-2001     0.1  
Hunga ry 2000 2.1      
I rel a nd 2000 1.7   0.1 17.0
Ja pa n 2000 1.2 37.2 0.0  
Jorda n 1997     0.2  
La o Peopl e’s Democra ti c Republ i c 1998-1999 3.1   0.3 10.6
Leba non 1998 1.0   0.1 8.2
Les otho 1999-2000     0.0  
Luxembourg 1999-2000 2.1   0.2 8.8
Ma da ga s ca r 2004-2005 1.0 18.2    
Ma rti ni que 2000 1.5   0.8 1.7
Morocco 1996     0.1  
Nepa l 2002     0.1  
Netherl a nds 1999-2000 1.9   0.8 2.4
New Ca l edoni a 2002 2.4 62.5    
Ni ca ra gua 2001 3.1   0.6 4.9
Northern Ma ri a na I s l a nds 2002     0.7  
Norwa y 1999     0.3  
Pa ki s ta n 2000     0.1  
Portuga l 1999 1.2 39.6 0.1 10.5
Puerto Ri co 2002     1.8  
Qa ta r 2000-2001     3.4  
Roma ni a 2002 2.0   0.0 88.2
Sa i nt Luci a 1996     0.6  
Sa i nt Vi ncent a nd the Grena di nes 2000     0.2  
Senega l 1998-1999 7.1 59.7 0.2 33.8
Spa i n 1999 0.4   0.1 3.5
Sweden 1999-2000 1.6   0.3 5.5
Tha i l a nd 2003     0.1  
Tri ni da d a nd Toba go 2004     0.5  
Tuni s i a 2004 0.9   0.1 9.3
Uni ted Ki ngdom 1999-2000 1.7   0.6 2.8
Uni ted Sta tes of Ameri ca 2002     1.4  
Urugua y 2000 2.0 60.3 1.0 2.0
Venezuel a , Bol i va ri a n Republ i c of 1996-1997 0.6   0.4 1.5
Vi et Na m 2001 2.1 47.6 0.2 10.7
Yemen 2002 2.3   0.2 10.6
Za mbi a 2000 1.9 36.4    
Notes : (1) Ma y i ncl ude ful l ti me a nd/ or pa rt ti me work by hous ehol d members .      
Source: FAO, 2013a .          

ஐநா சபையின் உணவு மற்றும் விவசாயத்திற்கான அமைப்பு உலகம் முழுவதும் 107 நாடுகளில் ஆராய்ச்சி செய்ததில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான உண்மை தெரிய வருகிறது. அதாவது மேற்கண்ட 107 நாடுகளில் 13 நாடுகளில் ஆண்டுக்காண்டு விவசாயம் குறையாமல் அதே நிலையில் உள்ளது. 32 நாடுகளில் விவசாயம் ஆண்டுக்காண்டு கூடி வருகிறது. 62 நாடுகளில் ஆண்டுக்காண்டு விவசாயம் குறைந்தே வருகிறது. இதில் இந்தியாவும் விவசாயம் குறைந்து வரும் நாடுகளின் பட்டியலில் வருவது தான் வேதனையான ஒன்று. மேற்கண்ட பட்டியல் இணைப்பு 4-ல் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

இணைப்பு 4

 

Country Average size of agricultural holding, by decade Trend
1960 1970 1980 1990 2000
American Samoa 2.3 2.2 1.8 6.1 1.1 decrease
Antigua and Barbuda 2.4   0.4     decrease
Argentina 371.3     469.0 582.5 increase
Austria 19.4 20.7 24.2 26.4 34.1 increase
Bahamas     8.5 11.6   increase
Bahrain   4.3 4.4     increase
Bangladesh 1.4   1.3   0.3 decrease
Barbados 1.2 1.1   1.3   increase
Belgium 6.6 8.7 12.4 16.1 23.1 increase
Belize   23.2 23.0     decrease
Brazil 74.9 60.0 70.7 64.5 72.8 neither
Canada 145.2 187.5 207.0 241.9 273.4 increase
Cape Verde     1.5 1.3 1.0 decrease
Central African Republic 1.9 1.7 0.9     decrease
Chile 118.5   92.4   83.7 decrease
Colombia 22.6 26.3   23.3 25.1 increase
Congo   1.4 1.0     decrease
Congo, Democratic Republic of the   2.3   0.5   decrease
Cook Islands       1.2 0.6 decrease
Costa Rica 41.0 38.3       decrease
Cote d’Ivoire   5.0     3.9 decrease
Cyprus     4.5 3.4 4.4 decrease
Denmark 15.9 21.0 26.4 37.8 49.8 increase
Dominican Republic 5.1 9.0       increase
Ecuador   15.3     14.7 decrease
Egypt 1.6   1.0 0.9 0.8 decrease
El Salvador 7.0 4.6       decrease
Ethiopia     1.4 0.8 1.0 decrease
Fiji   7.3 4.2 6.2   decrease
Finland 41.2 51.0 57.0 61.9 72.2 increase
France 18.8 22.1 26.6 31.5 45.0 increase
French Guiana     3.3 9.3 6.5 increase
Germany 12.1 14.2 17.0 29.3 40.5 increase
Greece 3.2 3.4   4.5 4.7 increase
Grenada     1.7 0.8   decrease
Guadeloupe   3.0 3.7 3.2 3.4 neither
Guam 6.5 9.4 5.8 15.1 4.4 neither
Guatemala 8.3   7.8   4.5 decrease
Guinea – Bissau 3.0     1.1   decrease
Honduras   13.5   11.2   decrease
Hungary   9.3 11.7   6.7 decrease
India 2.7 2.3 2.0 1.6 1.3 decrease
Indonesia 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 decrease
Iran, Islamic Republic of 6.0     4.3 4.1 decrease
Iraq 31.8 9.7       decrease
Ireland 16.1 20.2 26.1 26.0 33.3 increase
Israel   13.4 11.3 14.2   increase
Italy 6.2 6.9 7.2 7.5 7.6 increase

 

Country Average size of agricultural holding, by decade Trend
1960 1970 1980 1990 2000
Jamaica 4.4 3.1 2.9   2.2 decrease
Japan 1.2 1.0 1.0 1.2 1.2 neither
Jordan   7.0 5.9   3.3 decrease
Kenya 11.7 4.1 2.5     decrease
Korea, Republic of 2.1 0.9 0.9 1.1   decrease
Lebanon 2.4 4.3     1.9 decrease
Lesotho 2.2 2.0   1.4   decrease
Libyan Arab Jamahiriya 26.6 13.0   14.2 10.2 decrease
Luxembourg   17.8 25.1 36.2 49.0 increase
Madagascar 1.0   1.3   0.9 decrease
Malawi   1.5 1.2 0.7   decrease
Mali 4.4   3.3     decrease
Malta 1.5 1.5 1.2   1.0 decrease
Martinique     3.1 3.1 4.0 increase
Mexico 123.9 137.1   41.4   decrease
Morocco 9.8       5.8 decrease
Myanmar       2.4 2.5 increase
Nepal   1.0 1.1 0.9 0.8 decrease
Netherlands 8.8 11.6 15.0 17.0 22.1 increase
New Caledonia       30.5 51.9 increase
New Zealand 231.3 303.1 297.0 216.2 223.4 neither
Nicaragua 37.3       31.3 decrease
Northern Mariana Islands     16.5 49.0 4.4 decrease
Pakistan 3.5 5.3 4.7 3.8 3.1 decrease
Panama 19.0 18.2 14.7 13.8 11.7 decrease
Paraguay 108.7   88.1 77.5   decrease
Peru 20.4 16.9   20.1   decrease
Philippines 3.6 3.6 2.9 2.2 2.0 decrease
Poland 6.4 4.8   8.3 6.6 neither
Portugal   6.1 6.6 8.9 12.5 increase
Réunion   2.0 3.6 4.4 4.7 increase
Saint Lucia 2.7 2.7   2.0 1.6 decrease
Saint Vincent and the Grenadines       1.4 1.0 decrease
Samoa       6.1 3.6 decrease
Saudi Arabia   6.7 10.1   16.7 increase
Senegal 3.6       4.3 increase
Sierra Leone   1.8 1.6     decrease
Slovenia       5.8 11.0 increase
Spain 14.8 17.8 18.7 18.8 23.9 increase
Sri Lanka 1.6 1.2 1.1   0.5 decrease
Suriname 6.6 5.8 7.5     increase
Swaziland   19.5 11.8     decrease
Sweden   65.4 76.0   93.9 increase
Switzerland   8.5 10.2 11.8   increase
Syrian Arab Republic   9.0 6.5     decrease
Tanzania, United Republic of   1.3   2.8 2.4 increase
Thailand 3.5   3.7 3.4 3.2 decrease
Togo 2.6 1.4 1.5   2.0 neither

 

 

Country Average size of agricultural holding, by decade Trend
1960 1970 1980 1990 2000
Tonga     3.3   2.6 decrease
Trinidad and Tobago 6.0   4.3   4.4 decrease
Tunisia 15.4       10.5 decrease
Uganda 3.3     2.2   decrease
United Kingdom 40.7 55.1 65.4 70.8 70.9 increase
United States of America 122.6 157.6 168.1 187.0 178.4 increase
Uruguay 195.3 214.1 234.4 286.1 287.4 increase
Venezuela, Bolivarian Republic of 81.2 91.9 82.0   60.0 decrease
Viet Nam       0.5 0.7 increase
Yemen     2.0   1.1 decrease

 

Sources: Authors’ compilation using FAO (2013a).

உணவு மற்றும் விவசாயத்திற்கான மண்டல கலந்துரையாடல்களிலும் இவை மண்டல அளவில்; விவாதிக்கப் பட்டன. இவை சிவில் சொசைட்டி அளவிலும் விரிவாக விவாதிக்கப் பட்டது. கூட்டு குடும்ப விவசாய பண்ணைக்கு அரசியல் மட்டத்தில் கடுமையான ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்பது தீர்மானிக்கப் பட்டது.

உண்மை தானே!! கூட்டு குடும்ப விவசாயம் என்றால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் உழைப்பார்கள். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முறையில் வேளாண்மை செய்யப்படும். கிராம பொருளாதாரம் முன்னேறும். எனவே ஐநா சபையின் இந்த நடவடிக்கை பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றே.

2001-ம் வருட கணக்கு படி இந்தியாவில் மொத்தம் 119,894,000 விவசாய குடும்பங்கள் உள்ளன.

 

Hect Total Family
1 7,53,90,000
01-2 2,26,87,000
02 – 5 1,66,39,000
05-10 39,48,000
10 – 20 10,04,000
20 – 50 2,26,000
Total 11,98,94,000

எனவே 75 சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய விவசாயிகள் சிறு மற்றும் குறுவிவசாயிகள். எனவே இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு. இந்திய பொருளாதாரத்தில் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பத்தில் உணவு உற்பத்தி தன்னிரைவு அடைவதில் விவசாயிகளின் பங்கு பெரும் அளவு உள்ளது. விவசாயிகளை கடன்காரர்களாகவே வைக்காமல் இருக்க அவர்களது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த அரசு மட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் அல்லது நாம் உணவிற்கு வெளிநாட்டிடம் கைஏந்த வேண்டிய நிலை திரும்பி விடும். தற்போது உள்ள நில உச்சவரம்பு சட்டத்தின் படி ஒரு தனி நபர் அல்லது கூட்டு குடும்பம் 15 ஸ்டேன்டர்டு ஏக்கர் நிலம் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள முடியும். அதாவது 15 ஏக்கர் நன்செய் நிலம் அல்லது 60 ஏக்கர் புன் செய் நிலம் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள முடியும். எனவே நிலம் அளவு அதிகம் இல்லாததால் நவீன முறைகளை புகுத்துதல் பெரும் பொருட்செலவில் விவசாய இயந்திரங்களை கொள்முதல் செய்தல் ஆகியவை ஒரு விவசாயிக்கு சாத்தியம் இல்லாத நிலையை உண்டாக்குகிறது.

இலகுவான சில சீர்திருத்தங்களை செய்யலாமா என்பதை அரசு யோசிக்கலாம்.

1) ஆற்றுபாசன விவசாயிகள் கட்டாயமாக உணவு பயிர்களையே பயிர் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் பணப்பயிர்களை பயிர் செய்தால் அதற்கு தீர்வை வசூலிக்க வேண்டும். உணவு பயிர் பயிர் செய்தால் தீர்வை விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.

2) குளத்துபாசன விவசாயிகள் உணவு பயிரோ, பணபயிரோ பயிர் செய்யலாம்.

3) கிணற்று பாசன விவசாயிகள் அவர்கள் விரும்பிய பயிர் செய்யலாம்.
4) ஒரு நபர் அல்லது கம்பெனி 15 ஸ்டேன்டர்டு ஏக்கருக்கு மேலும் விவசாய நிலத்தை வாங்கலாம். அதற்கு அரசின் முன் அனுமதி தேவையில்லை. ஆனால் எந்த நிலமும் தொடர்ந்து 3 வருடங்கள் தரிசாக போடப்படக் கூடாது. இவ்வாறு செய்வதால் பெரும் கம்பெனிகள் வருமான வரி விலக்கிற்காக விவசாயத்தில் பெரும் தொகையை முதலீடு செய்யும். விவசாயத்தை பெருக்கும்.
5) விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் தட்டுபாட்டினால் நாற்று நடுதல் அறுவடை செய்தல் முதலியவற்றில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனை தவிர்ப்பதற்கு அரசு மேற்கண்ட இயந்திரங்களோடு உழவு இயந்திரங்களையும் ஏராளமாக கொள்முதல் செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருந்து குறைந்த வாடகைக்கு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும்.
6) விவசாய இடு பொருட்கள் தரமான விதைகள் போன்றவை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.
7) படித்து விட்டு விவசாய பணியில் அதாவது சொந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் இளைஞர்களுக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு மாதாந்திர உதவி தொகை வழங்க வேண்டும்.
8) 60 வயதிற்கு மேல் உள்ள விவசாய கூலி தொழிலாளர்கள் சிறுமற்றும் குறு விவசாயிகள் அனைவருக்கும் மாதாந்திர ஓய்வு ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
9) விவசாய பயிர் காப்பீடு பிரிமியம் முழுவதையும் அரசே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

மேற்கண்ட நடவடிக்கைகள் உணவு உற்பத்தி குறையாமலும் விவசாயம் குறையாமலும் இந்தியாவை பாதுகாக்கும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.