ஒரு யானை தன் வாழ்நாளில் 18,25,000 மரங்கள் வளர காரணமாகிறது