சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க தள்ளாத வயதிலும் மரம் வளர்க்கும் இந்;த தாய்க்கு ஒரு சல்யூட்