தொழிற்சாலைகள் பெருக்கத்தால் ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றங்கள்