நிலத்தடி நீரை அளவுக்கு அதிகமான உறிஞ்சுவது தான் நிலத்தடி நீர் உப்பு நீராக முக்கியமான காரணம் நிலத்தடி நீர் உப்பு நீராக மாறுவதற்கு தாது மணல் சுரங்க பணி காரணம் அல்ல. மத்திய நிலத்திடி நீர் வாரியம் விளக்கம்