நிலத்தடி நீர் உப்பு நீராக மாறுவதற்கு நான்கு காரணங்கள் உள்ளன. அதே போல் நிலத்தடி நீர் உப்பு நீராக மாறும் பிரச்சனை இந்தியா முழுவதும் உள்ள பிரச்சனை ஆகும். மத்திய அமைச்சரின் கடிதம் இதோ.