நிலம் வனம் இழப்பின்றி சுரங்க பணியை தொடரலாம்.

கனிமம் இன்றி மனித வளர்ச்சி இல்லை. சுரங்க தொழிலை முறையாக செய்வதன் மூலம் நிலத்தையும் வனத்தையும் இழக்காமல் வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்லலாம் என்பதை FIMI தெளிவாக விவரிக்கிறது.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.