புவி வெப்பமயமாதலை தடுத்தல் மட்டுமே கடலரிப்பை நிறுத்தும்.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.