மூன்று பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த இந்தியாவில் கடல் அடியில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் இன்னும் கணக்கிடப்படவோ, உபயோகிக்க திட்டமிடப் படவோ இல்லை.

இந்திய பெருங்கடலுக்கு வைரங்களின் சுரங்கம் என்ற பெயர் சமஸ்கிரதத்திலேயே உள்ளது. அப்படியானால் நமது சமுத்திரம் இன்னும் என்னென்ன செல்வங்களை கொண்டுள்ளது. அவற்றை வெளி கொணர அரசு முயற்சி செய்யாதது ஏன்?

கடலை பற்றிய கீழே கொடுத்துள்ள கட்டுரையை படிக்கும் போது எங்களுக்கு தோன்றியது இது. உங்கள் கருத்தையும் படித்து விட்டு சொல்லுங்களேன்..

 

The oceans’ floors are not a flat, sandy expanse – they are every bit as varied as the landscapes above water, with plunging valleys and huge mountains. Making a map of them has been a challenging task.

Geologists have charted mountain ranges and forests and desert tundras, astronomers the heavens above, yet our planet’s oceans remain largely unexplored; it’s often said that we have a more complete understanding of the Moon or Mars than we do of our own seabed.

The sea’s terrain plays a critical role in our ecosystem. Underwater crests and valleys determine weather patterns and ocean currents; sea topography influences the management of fisheries that feed millions; miles of underwater cable connect billions more to the Internet; seamounts provide protection against coastal hazards such as approaching hurricanes or tsunamis, and may even offer clues to the prehistoric movement of the earth’s southern continents.

Far below the ocean’s surface lie precious metals, rare earth elements, oil and diamonds – riches that have, until now, remained inaccessible to even the most intrepid of prospectors

In 2017, an international team of experts from around the world, united under the non-profit General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco), launched the first effort to create a comprehensive map of the world’s oceans.

You might also like:
• The giant undersea rivers we know little about
• Fabien Cousteau on how to save the ocean
• The last unmapped places on Earth

While the earliest oceanographers trawled waters one painstaking knot at a time, recent advances in sonar technology mean that a single ship can now provide thousands of square kilometers’ worth of high-resolution maps during an expedition.

Sandy sea floor off Australia (Credit: Getty Images)

We imagine the sea floor as a flat, sandy expanse – but the reality is very different (Credit: Getty Images)

But the underwater discoveries that await aren’t only of interest to mapmakers or marine researchers. Far below the ocean’s surface lies buried treasure: precious metals, rare earth elements, oil and diamonds – riches that have, until now, remained inaccessible to even the most intrepid of prospectors.

Some ecologists fear that a map of our sea floor will allow extractive industries the chance to profit from these resources, potentially endangering marine habitats and coastal communities in the process. A global bathymetric map – that is, a map of the ocean’s floor – would certainly offer a better understanding of our blue planet, but it also might plunge us into a realm once reserved for science fiction: robot submarines, underwater volcanoes, sea jewels, coral with pharmaceutical properties, Wild West maritime law, toxic sediment plumes, and an ocean-based enterprise curiously devoid of humans or ships. Once the map is made, will it be used as a tool for responsible management and conservation, or wielded like pirate’s bounty, a guidebook to extraction and exploitation?

***

Only 15% of the Earth’s ocean is mapped. Zoom in on the middle of the Pacific in Google Earth, for example, and you’ll find a representation of the ocean floor based on satellite and gravity-derived bathymetry: low resolution, indirect, often inaccurate. Considering that we’ve plotted our Solar System and charted the human genome, it’s rather astonishing that no map of the seafloor exists. But the reason is simple: our planet’s oceans are vast, deep, and largely impenetrable, and water literally gets in the way.

For centuries, charting the murky depths meant braving the high seas, dangling plumb lines over the side of a ship, then drawing basic contours on cartographic maps. Sailors etched soundings onto maps as early as the 16th Century, but no international standards for terminology or scale existed then, meaning early maps were not only rudimentary wayfaring tools, they were also confusing and contradictory.

It wasn’t until the turn of the 20th Century, an era marked by soaring interest in the natural world, that a group of geographers gathered under the leadership of Prince Albert I of Monaco to produce the first international charts of the ocean (what would eventually become Gebco). Albert was fascinated by the then relatively new science of oceanography, and commissioned four research yachts to survey the Mediterranean. More than 100 years later, Gebco and the Nippon Foundation formally announced Seabed 2030, a project that aims to map the entire sea floor by the year 2030 using data gathered from vessels around the world – including soundings from those early expeditions.

Volcanic vent on seafloor (Credit: SPL)

Just as on dry land, some areas of the ocean floor are the site of fierce volcanic activity (Credit: Science Photo Library)

Modern ships like the kind used in Seabed 2030 are now outfitted with multibeam bathymetry, sonar systems that emit sound waves in a fan shape beneath a ship’s hull. Each sonar ping measures the time it takes for a signal to reach the seafloor and return to the surface, a calculation of the water’s depth that can be marked as a coordinate on a grid.

“Multibeam extends the map area and gives us extended coverage,” explains Vicki Ferrini, the chair of Gebco’s subcommittee for undersea mapping. Most ships already rely on sonar for obstacle avoidance and navigation, but vessels with multibeam dramatically increase the area of seafloor that researchers can ensonify – that is, the underwater footprint or track line they can capture with sonar. “The process is a little like mowing a lawn with a riding mower versus a push mower.”

Part of the problem, however, is that ocean track lines are a lot like highways: certain parts of our oceans are heavily trafficked, while others may have no roads at all. Continent-sized swathes of our planet’s seas are not regularly plied by ships. One ship’s crossing between Hawaii and Japan, for instance, offers valuable track line data, but planned missions to more remote waters are equally important.

Marine enthusiasts are even invited to submit name proposals for various underwater features

“A bathymetric survey done with modern multibeam is more than just driving a ship around the ocean,” says Rear Admiral Shepard Smith, director of the United States Office of Coast Survey at the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a contributor to Seabed 2030. “Sonar data is valuable, however; particularly in areas where we don’t have anything,” he says. “In the Pacific or the Arctic, for example, individual track lines can be quite helpful to better understand poorly mapped areas.”

19th Century ships laying cables (Credit: Getty Images)

Though we have been laying cables across the ocean floor for over 150 years, much of the ocean floor is a mystery (Credit: Getty Images)

Gebco hopes to mitigate this problem by encouraging cargo ships, fishing boats and pleasure craft to participate in the project and transmit their data in real time, effectively crowdsourcing the underwater map. The organisation also offers a “cook book”: a technical reference manual on building bathymetric grids, which can help developing nations make use of shared expertise. Marine enthusiasts are even invited to submit name proposals for various underwater features – knolls, aprons, ridges, reefs, calderas, trenches, saddles, sills and salt domes, to name a few – by sending a letter to the International Hydrographic Organisation in Monaco.

The actual map is assembled at the British Oceanographic Data Centre in the UK. Helen Snaith, the Global Centre lead for SeaBed2030, notes that “everyone from ocean modellers and researchers to policy makers and the general public can access the current data” via a marine iOS app.

Perhaps no single modern expedition reveals the complexity of deep-sea ocean mapping more strikingly than the search for the missing Malaysian Airlines Flight 370

Perhaps no single modern expedition reveals the complexity of deep-sea ocean mapping more strikingly than the search for the missing Malaysian Airlines Flight 370 (MH370). Investigators suspected that the plane, which vanished in 2014 en-route to Beijing, had crashed in a remote area of the Indian Ocean. The area was so poorly mapped, however, that search teams had to do basic mapping of the search area before they could draw up a more precise map with enough resolution to spot wreckage.

In fact, the search area was too deep to explore with ship-based mapping. In shallower water, sonar-equipped towboats trail behind a manned vessel, but the Indian Ocean’s depth, monsoon climate and powerful currents made navigation of towed vehicles nearly impossible; instead, investigators dispatched a fleet of autonomous underwater vehicles, or AUVs.

Though underwater robotics is in its infancy, deep sea surveys have come to rely increasingly on submarines to scour the seabed for more detailed mapping. “There are many advantages to AUVs,” explains James Bellingham, director of the Woods Hole Center for Marine Robotics in Massachusetts, USA. “They are faster, they provide higher-resolution seafloor surveys, including hazard assessment, they lower upfront capital costs, and provide increased access to the ocean.” A proper multi-beam bathymetry system costs several million dollars and requires trained operators to sort the data, because ships, by definition, float on the ocean’s surface – not below it.

Ship on patch of empty ocean (Credit: Getty Images)

Large stretches of the world’s ocean are outside sea lanes, and rarely crossed by ships (Credit: Getty Images)

An AUV, by contrast, is less expensive and ideally suited to lonely, open stretches of water: researchers are currently designing new models that can be launched from land, and need to be powered only by batteries. Of course, these assets can quickly turn into hazards: batteries need to be recharged, navigation systems must be tracked from nearby ships, and an AUV that breaks down must be brought back to port for service.

“In the future,” says Bellingham, “an autonomous surface vehicle might tow out underwater vehicles,” thus eliminating human beings from the at-sea aspects of mapping altogether.

***

The Indian Ocean is known in ancient Sanskrit as Ratnakara, “the mine of gems”. The name is indeed prophetic: hidden in the subsea mountains and valleys of that remote ocean are vast pools of resources, including rare metal alloys, oil, hydrothermal vents, even diamonds. These aquatic riches are already on commercial radar, and a handful of ocean prospectors have begun to make their own high-resolution maps of the sea floor. That data can be of value to researchers, Ferrini explains: oil, mineral and seismic companies might elect to contribute decimated, or lower resolution data, to Gebco’s map, thereby protecting their commercial interests while adding important information to the 2030 project.

Consider that De Beers Group, an international corporation and household name in diamond mining and retail, formed a partnership with the Namibian government over 20 years ago in pursuit of diamonds off the coast of that mineral-rich country. More recently, De Beers added to its naval fleet several AUVs – part of a drill and crawler mining system that can scour the surface of the seafloor, loosen deep seabed sediment for rough diamonds and haul their cache hundreds of metres to the surface.

While shallow-water mining for sand, gold, tin, and diamonds is a decades-old enterprise, commercial deep sea mining is a new industry, its environmental impact yet unknown. Scientists predict habitat degradation, slow and uncertain recovery, toxic plumes from surface ore, undersea noise, chemical spills in transport, and species extinctions.

A De Beers spokesperson confirms that the company “does not mine in areas considered to have high diversity of marine life,” and stated that, post-mining, “seabed recovery occurs naturally over a period of time and is assisted by the sediment that we return to the seabed.”

This is a race to get a baseline understanding of our ocean, before we change it dramatically – James Bellingham

Still, the industry’s economic incentives often outweigh environmental safety concerns. Rare earth metals found in deep sea alloys are used in everything from cell phones and DVDs to rechargeable batteries, magnets, computer memory and fluorescent lighting; and terrestrial oil reserves are being swiftly depleted, making the switch to deep sea wells an ever more tempting prospect. “This is a race,” explains Bellingham. “A race to get a baseline understanding of our ocean, before we change it dramatically. We’ve lost that race already in the Arctic: life that used to live in sea ice no longer survives.”

Aside from the obvious effects of climate change, many of our shared waters have also become prey to urban ocean: seafloors riddled with pipelines, router cables and aquaculture, a trend that suggests we are all too eager to exploit our oceans before we properly understand them.

Map or no map, international maritime laws currently restrict deep sea mining more than 200 miles offshore – the point at which countries no longer have jurisdiction over their waters. The United Nations Convention for the Law of the Sea is the legal framework that sets out the rights and duties of States in the use and exploitation of the oceans. Article 76 of the convention repeatedly refers to the “continental margin,” the boundary between crustal provinces (that is, the physical outer edge of a country’s land) and the deep ocean basins beyond them; the law states that deep-sea life must be protected, and that revenue made from any mining venture there must be shared with the international community.

***

The deep ocean constitutes the largest and least understood biological habitat on Earth. Two-thirds of our planet contains a marine wonderland of beauty and mystery. These regions, characterised by extreme pressure, cold temperatures, and near-constant darkness are nonetheless home to an astonishingly diverse menagerie of creatures – the Dumbo octopus, the vampire squid, the ghost shark, spider crabs, coral and electric eels – bizarre organisms that display striking evolutionary adaptations. Though these underwater denizens have changed little since the time of the dinosaurs, they are not terribly resilient, being slow to reproduce and highly sensitive to disturbance.

An international underwater atlas requires cooperation between stakeholders with various, sometimes competing interests, from government officials and oceanographers to military submarine operators, fishermen and offshore miners. Once detailed bathymetric information is made available to the public, protective measures must be taken to protect both the map and the landscape it describes.

“A high-resolution map is an investment in responsible management of the seabed in the coming centuries,” says Rear Admiral Smith. Indeed, we have but one planetary ocean, and its preservation depends on conscientious stewardship – particularly as we turn to its depths for the resources we can no longer find on dry land. An underwater map might be the very sea change we need.

Source : http://www.bbc.com/future/story/20180404-the-quest-to-map-the-mysteries-of-the-ocean-floor

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.